Klantroutes Kansrijke Start

Klantroutes Kansrijke Start

Werken met klantroutes: de juiste zorg op het juiste moment

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van kinderen. De gezondheid van kinderen in die eerste 1000 dagen blijkt een belangrijke voorspeller voor problemen op latere leeftijd, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht.

Per jaar worden er in Nederland circa 170.000 kinderen geboren. Ofschoon het met de meeste baby’s goed gaat, zijn er binnen Nederland en zelfs binnen gemeenten, grote verschillen bij de geboorte. Bijna 1 op de 6 van de pasgeborenen kinderen wordt te vroeg geboren, is te klein bij de geboorte of heeft een combinatie van beide. Hoewel kinderen uit kwetsbare gezinnen doorgaans zonder problemen opgroeien, leven zij vaker in een omgeving waarin ze zich niet optimaal kunnen ontplooien. Recent is bekend geworden dat dit hen stress kan geven met verstrekkende gevolgen voor de gezondheid tot op volwassen leeftijd. Door beschermende factoren bij de opvoeder, een kind of zijn of haar omgeving te versterken zijn de negatieve invloed van risicovolle situaties te beïnvloeden. Als gemeenten en zorgprofessionals hierin samen optrekken, versterken zij elkaar. Dat gebeurt binnen de lokale coalities, waarin gemeenten, zorgverzekeraars en professionals uit de zorg en het sociale domein samenwerken. Denk aan welzijnswerk, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, huisartsen, Jeugdzorg, schuldhulpverleners, volwassen-ggz, of wijkteammedewerkers. Om meer kinderen een kansrijke start te geven richt het actieprogramma Kansrijke Start zich op hun ouders, vanaf (en zelfs voor) de conceptie tot moment dat het kind twee jaar is. Hiervoor is een klantgerichte aanpak nodig die aansluit bij de doelgroep, zowel op individueel niveau als op het niveau van regelingen via gemeenten, zorgverzekeraars, wetgeving.

Klantroutes

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor welke doelgroep het meest passend? De term ’stelsel’ verwijst naar het totaal van voorzieningen (voor zorg en hulp) waar (aanstaande) ouders mee te maken kunnen krijgen en de bijbehorende (wettelijke en financiële) regelingen. Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgt, dwars door dat netwerk van al die stelsels heen. Daar waar mogelijk via informele netwerken, anders via professionele ondersteuning die ontzorgt, normaliseert en signaleert en er zo voor waakt dat de zorg niet te zwaar en niet te licht is. Wanneer klantroutes duidelijk zijn, kan de zorg zo ingericht worden dat de juiste doelgroep scherper en tijdig in beeld komt en (zonder wachtlijsten) in contact komt met de juiste ondersteuning. De klantroutes zijn vooral bestemd om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen

Routekaarten

Duidelijke klantroutes, met afspraken over de benodigde voorzieningen, is een randvoorwaarde om iedereen de juiste zorg te kunnen geven. Voor adequate zorgtoeleiding hebben professionals echter meer nodig: wie biedt welke zorg aan? Bij welke professional of organisatie moet ik zijn? Hiervoor kunnen routekaarten (soms ook zorgpaden genoemd) worden gebruikt. Dit zijn sociale kaarten op het raakvlak van medisch en sociaal domein en worden ontwikkeld voor adequate verwijzing tussen beide domeinen. Zorgpaden bieden duidelijkheid over wie wat doet en bieden daarmee ondersteuning voor het maken van beslissingen op casus-niveau.

Klantroutes bouwen of verbeteren

Het bouwen of verbeteren van klantroutes bestaat uit verschillende stappen:

  • Doelen vaststellen en doelgroepen onderscheiden, zodat per doelgroep een passend aanbod kan worden gedaan: Basiszorg voor alle (aanstaande) ouders, een steuntje in de rug of extra steun waar nodig.
  • Zorg- en hulplandschap in de lokale situatie inrichten, langs de tijdlijn van de eerste 1000 dagen, zodat
  • Klantroutes in het zorg- en hulplandschap kunnen gemaakt worden, waardoor de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste doelgroep terecht komt (met als doel de gestelde doelen te behalen).

Bij elke stap is ook aandacht nodig voor digitale zorg.

Op elk moment kunnen evaluatieve vragen worden gesteld om te zorgen dat de werkwijze kan worden bijgesteld. Gebruik hierbij ook de analysetool. Succes met het bouwen en/of verbeteren van klantroutes in de lokale situatie, om zo te zorgen dat de juiste doelgroep, op het juiste moment de juiste zorg of hulp krijgen.

Wilt u de interactieve tool starten of het overzicht tonen?

Legenda

Meer informatie
Eigen risico
Eigen bijdrage
Aanvullend verzekerd
Vrij verzekerd
Standaard
Sociaal netwerk

Digitale zorg

Extra steun

Steuntje in de rug

Basiszorg

Tijdlijn

Preconceptie
Zwangerschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maanden
Bevalling
start babyfase
1
2
3
4
Weken
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maanden
start peuterfase
13
14
15 - 24
Maanden
3e jaar
Jaar
start schoolkind
> 4e jaar
Jaren

Evaluatieve vragen

Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)