Stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start ondersteunt gemeenten bij het opzetten en verder invullen van een lokale coalitie Kansrijke Start. Met dit stimuleringsprogramma ondersteunt Pharos gemeenten bij het bouwen dan wel versterken van lokale samenwerkingen – ofwel coalities – tussen het medische en het sociale domein in de zorg en ondersteuning rond de eerste 1000 van een kind. GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) die meedoen aan de impulsregeling  Kansrijke Start vanuit het ministerie van VWS, kunnen gebruik maken van de ondersteuning vanuit ht stimuleringsprogramma. Op aanvraag komen adviseurs bij u in de gemeente langs en gaan met u het gesprek aan over het opbouwen of versterken van een lokale coalitie.

Aan welke ondersteuning kunt u denken

  • Hulp bij het maken van een startfoto met feiten en cijfers rond de geboorte in uw gemeente.
  • Hulp bij het samen met professionals duiden van deze gegevens en het bepalen van vervolgacties.
  • Het gezamenlijke organiseren van een bijeenkomst op bestuurlijk dan wel uitvoerend niveau om ambities te formuleren.
  • Het helpen bij de balans opmaken: wat is het huidige aanbod, wat gaat goed, waar liggen hiaten?
  • Begeleiding van een bijeenkomst waarin op basis van de ambitie en de aanpak, keuzes worden gemaakt over het inzetten van interventies, programma’s of deskundigheidsbevordering.
  • Advies bij het vormgeven van de regierol en het opdrachtgeverschap richting lokale partijen.
  • Advies over hoe professionals uit het medische en sociale domein elkaar kunnen leren kennen en weten hoe zij elkaars kennis en netwerk kunnen benutten bij de ketenaanpak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kansrijkestart@pharos.nl.Op de website van Pharos vindt u informatie over het stimulerinsprogramma en praktijkvoorbeelden.