Actielijnen

Het actieprogramma Kansrijke Start werkt met drie actielijnen om ervoor te zorgen dat meer kinderen een kansrijke start hebben. Op deze pagina vertellen we wat elke actielijn inhoudt, wat we ermee willen bereiken en wat de lopende acties zijn.

Lopende acties

Elk van de drie actielijnen heeft momenteel acties die uitgevoerd worden.

Actielijnen Kansrijke Start in het kort

Actielijn 1: voor de zwangerschap

  • Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap.
  • Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare gezinnen.

Actielijn 2: tijdens de zwangerschap

  • Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders.
  • Meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de juiste hulp.

Actielijn 3: na de geboorte

  • Meer kwetsbare ouders zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding.
  • Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Actielijn 1: resultaten tot dusver

Landelijke beschikbaarheid van Nu Niet Zwanger
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen, mannen en vrouwen, om hen in staat te stellen een bewuste keuze te maken over hun kinderwens. De doelgroep krijgt actieve begeleiding en een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo kunnen zij zelf bepalen wanneer en onder welke omstandigheden zij eraan toe zijn om een kind te willen krijgen. Inmiddels zijn 26 regio’s actief aan de slag met Nu Niet Zwanger.
 

Actielijn 2: resultaten tot dusver

Menukaart van interventies
Werkt u in een lokale coalitie voor Kansrijke Start of bent u bezig met de formatie ervan? Alle lokale coalities kunnen gebruikmaken van twee handige hulpmiddelen van Kansrijke Start: de analysetool en de menukaart. De analysetool en de menukaart kunnen u helpen de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse kunt u vervolgens in de lokale coalitie passende interventies bepalen met de menukaart.

Sneller hulp aan kwetsbare gezinnen via prenatale huisbezoeken
Prenatale huisbezoeken zijn van belang voor een goede voorbereiding op het ouderschap en tijdige, passende ondersteuning. Bij de prenatale huisbezoeken kunnen (aanstaande) kwetsbare ouders eventuele vragen, problemen en gewenste ondersteuning rondom het ouderschap bespreken met de jeugdverpleegkundige. Die:

  • verwijst eventueel door naar intensievere ondersteuningsprogramma’s;
  • bouwt een vertrouwensband op;
  • faciliteert een goede overgang naar de jeugdgezondheidszorg.

Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van de Wet Publieke Gezondheid. Zo kunnen gemeenten makkelijker de jeugdgezondheidszorg prenatale huisbezoeken bij kwetsbare gezinnen laten doen.

Routes Zorglandschap voor lokaal gebruik
In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor welke doelgroep het meest passend? Met de juiste ‘klantroute’ krijgen (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning, dwars door het netwerk van al die stelsels heen. De klantroutes zijn vooral bestemd om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen. Momenteel wordt aansluitend op het actieprogramma Kansrijke Start de tool Routes Zorglandschap ontwikkeld om de klantroutes voor professionals in kaart te brengen.

Actielijn 3: resultaten tot dusver

Laagdrempelige opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders
Laagdrempelige opvoedondersteuning is een belangrijk element voor een kansrijke start. Momenteel verkennen partijen in het veld op welke manier het actieprogramma Kansrijke Start de beste ondersteuning kan bieden om de juiste opvoedondersteuning aan (aanstaande) kwetsbare gezinnen te geven.

Lees meer over de actielijnen

Meer inhoudelijke informatie over de actielijnen vindt u in hoofdstuk 3 van het document Actieprogramma Kansrijke Start.