Nieuwsbrief Kansrijke Start - Een andere wending

Plots heeft ons dagelijks leven, zowel in de thuissituatie als aan het werk, een andere wending gekregen. De coronacrisis is voelbaar en vraagt veel van ons allemaal. De crisis roept vragen op bij zwangere vrouwen en kan voor (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties een lastige periode zijn. In deze situatie is het daarom nog belangrijker om zover mogelijk door te gaan met het mooie werk waar iedereen mee bezig is.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de coronacrisis. Via Kennisnetgeboortezorg is een overzicht van veelgestelde vragen beschikbaar en via Pharos ziet u hoe de landelijke maatregelen rondom COVID-19 vertaald zijn naar begrijpelijke informatie in beeld en in taal.

Vanuit het actieprogramma gaan we zoveel mogelijk door met de lopende acties en blijven we u op de hoogte houden. We wensen u veel sterkte in deze lastige periode en hopen dat u in goede gezondheid verkeert.

Lokale coalities Kansrijke Start in tijden van Corona

Het is een onwerkelijke tijd waarin de gevolgen van het coronavirus een enorme impact hebben op ons dagelijks leven. Hoe houden we in deze tijd de energie rondom Kansrijke Start vast? Alle contactpersonen Kansrijke Start in gemeenten, ontvangen deze week een mail van hun eigen adviseur van Pharos. De adviseurs informeren hierin over hoe zij de ondersteuning vorm willen geven de komende periode. Ook in deze mail tips en suggesties om in deze bijzondere tijden de energie voor de coalities Kansrijke Start vast te houden. Daarnaast onderzoekt Pharos de mogelijkheden voor het geven van webinars en/of andere digitale bijeenkomsten. Heeft u suggesties voor onderwerpen waar nu behoefte aan is in gemeenten, laat het voor 1 april weten via kansrijkestart@pharos.nl

Aanmelden 3e tranche Impuls Kansrijke Start

Inmiddels hebben zo’n 75 niet-GIDS gemeenten aangemeld voor de 3e tranche Impuls Kansrijke Start. Heeft uw gemeente zich nog niet aangemeld? Dit kan uiterlijk tot en met 15 april 2020 via deze link.

Interactieve landkaart lokale coalities Kansrijke Start

Hoe mooi is het om rechtstreeks contact te kunnen hebben met een gemeente over hun aanpak rondom Kansrijke Start! Na onze oproep om contactgegevens te delen, hebben nu al ruim 30 gemeenten hun gegevens gedeeld. De interactieve landkaart met contactgegevens per gemeenten is inmiddels beschikbaar op onze website. We hopen uiteraard dat nog meer gemeenten bereid zijn om dit door te geven, zodat iedereen elkaar nog makkelijker kan vinden. Wilt u ook met naam en contactgegevens op deze kaart vermeld worden? Of heeft u nuttige documenten op een website staan? Geef deze gegevens en toestemming voor het gebruik hiervan via deze link door. We zullen de landkaart regelmatig updaten met gegevens die nieuw binnenkomen.

Bekijk de interactieve landkaart

Beeld: ©RIVM

Veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Wegens de uitbraak van het corona virus in Nederland heeft het Kennisnetgeboortezorg een themapagina Corona ingericht. Zwangere vrouwen kunnen in deze periode extra zorgen hebben over de uitbraak en met vragen zitten. Het Kennisnetgeboortezorg heeft de veelgestelde vragen van zwangere vrouwen verzamelend in één overzicht.

Bekijk de veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Begrijpelijke informatie corona maatregelen

Van de volwassen Nederlanders hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven en heeft 36% beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Begrijpelijke informatie over de coronamaatregelen is daarom van groot belang. Pharos heeft de landelijke maatregelen vertaald naar begrijpelijke informatie in beeld en in taal. De meest actuele versie vindt u hier. Mogelijk ook interessant voor jouw coalitiepartners.
Pharos werkt ook aan begrijpelijke informatie rondom de thema's Zwangerschap en het corona virus, in samenwerking met de KNOV en Positief opvoeden als iedereen veel binnen moet blijven, in samenwerking met Triple P. Meer informatie volgt binnenkort via deze nieuwsbrief en via www.pharos.nl

Lees verder

Beeld: ©Pharos

Kansrijke start in de regio Utrecht

De start van Kansrijke Start inde  regio Utrecht bestond uit 14 gesprekken met moeders en 40 interviews met zorgverleners, vrijwilligers, ambtenaren en andere betrokkenen over de eerste duizend dagen voor ouder en kind. Wat wensen ouders? Wat vinden professionals kansrijk? Dit waren zeer inspirerende interviews: over wat jonge kinderen nu echt helpt, en wat ouders dan nodig hebben.

Lees het verhaal van de Gemeente Utrecht

Beeld: ©-

Voortgang 'Beter bereiken van gezinnen in kwetsbare situatie'

De opdracht die AEF uitvoert naar hoe kwetsbare ouders met kind(erwens) beter te bereiken, loopt gestaag door. In de afgelopen maanden zijn inzichten van ouders en (zorg)professional geïnventariseerd over hun drijfveren en belemmeringen om een kind een goede start te geven. Uit deze inzichten worden nu concrete aangrijpingspunten om ouders beter te bereiken vertaald naar een te ontwikkelen idee voor een hulpmiddel dat dient als ondersteuning in het contact met ouders. Eind mei 2020 is deze opdracht naar verwachting afgerond.

Onderzoek ‘Beter signaleren van gezinnen in kwetsbare situatie’

In het actieprogramma Kansrijke Start staat onder andere het belang om kwetsbare (toekomstige) ouders tijdig de juiste begeleiding te kunnen bieden centraal, zodat het kind zo gezond mogelijk ter wereld komt en/of na de geboorte de zorg en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Om dit mogelijk te maken wordt vanuit het actieprogramma ingezet op hoe ouders beter bereikt kunnen worden met een kind(erwens) in kwetsbare situaties.

Daarnaast wordt ingezet op het beter signaleren van risicofactoren en beschermende factoren door professionals, zodanig dat dit ook door de cliënt als prettig wordt ervaren. Lang niet alle kwetsbare zwangere vrouwen, (aanstaande) ouders en jonge kinderen die risico’s lopen, worden op dit moment gesignaleerd door professionals, waardoor zij de juiste ondersteuning of hulp mislopen. Daarom richt actielijn 2 van het programma Kansrijke Start zich op het eerder en scherper in beeld krijgen van kwetsbare (aanstaande) ouders en kinderen.

Op dit moment zijn er al risicotaxatie- en signaleringsinstrumenten in het veld beschikbaar om de risico- en beschermende factoren van (aanstaande) ouders in kaart te brengen.

Uit de gesprekken met een aantal veldpartijen blijkt dat deze instrumenten niet door iedereen worden gebruikt. Ook andere manieren van signaleren van risico- en beschermende factoren worden niet breed toegepast. De vraag is wat professionals tegenhoudt om dit wel te doen. Professionals geven daarover aan dat onder andere gebrek aan tijd en het niet kunnen bieden van oplossingen hun belemmert.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat professionals, werkzaam in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, tijdig bij (aanstaande) ouders kwetsbaarheid op niet medische risicofactoren (bijvoorbeeld sociaal maatschappelijk, economisch en/of financieel) herkennen en signaleren en daarbij ook rekening houden met beschermende factoren, op zo’n manier dat dit als prettig wordt ervaren door de cliënt?’

Daarbij zal zowel vanuit de cliënt als vanuit de professional naar het herkennen en signaleren worden gekeken. Hoe kan het herkennen en signaleren worden bevorderd, zodat de risico inschatting vaker en op een effectieve manier gebeurt. Het is de bedoeling dat er samen met professionals een gedragsinterventie wordt ontwikkeld die hen gaat helpen om vaker en beter risico- en beschermende factoren te gaan herkennen en signaleren, daarbij rekening houdend met de wensen van cliënten op dit punt. Hiervoor is vanzelfsprekend de medewerking vanuit het veld nodig. Het kan zijn dat uw organisatie hierover nog wordt benaderd.

Eerste projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start

Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is ZonMw eind 2019 van start gegaan met de eerste vijf projecten van het onderzoeksprogramma. Met de onderzoeken wordt invulling gegeven aan onderdelen van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Drie onderzoeken richten zich op onderzoekslijn 2: onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.

Lees verder

Sociale opvoedondersteuning zet moeders in hun kracht

Ouders komen tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld alleenstaand, met weinig financiële middelen, of zonder positieve opvoedvoorbeelden, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning, die inzet op het versterken van het sociale netwerk van ouders op een laagdrempelige manier, werkt het beste om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. Hoe geven professionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud aan de lichte opvoedondersteuning? In 3 vernieuwende sociale opvoedpraktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in de Groningse wijk Beijum en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is dit met storytelling onderzocht. Concrete verhalen van moeders, professionals en vrijwilligers over hun ervaringen, leren professionals wat werkt bij opvoedingsondersteuning.

Lees verder

Event Samen Toekomst Maken verplaatst naar oktober 2020

In lijn met de maatregelen tegen het Coronavirus die de Rijksoverheid op 12 maart 2020 heeft aangekondigd, heeft het bestuur van de Stichting Innovatie Jeugdzorg en de stuurgroep Samen Toekomst Maken besloten om het event Samen Toekomst Maken van 16 april 2020 te verplaatsen naar 27 oktober 2020. Dat geldt ook voor de geplande regionale hackatons in het kader van Samen Toekomst Maken.

Lees verder

Beeld: ©Samen toekomst maken