​​​​​Kansrijke Start biedt de huisarts handelingsopties bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden

De factsheet Kansrijke Start voor de Huisartsenpraktijk staat boordevol kennis over de eerste 1000 dagen, informatie over het aanbod in het medisch- en sociaal domein, praktische tools voor de huisartsenpraktijk en praktijkvoorbeelden van collega’s.  

Maak kennis met Kansrijke Start, zet uw netwerk beter in, bespaar tijd en bouw mee aan een gezonde generatie.

De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen bepaalt in grote mate de gezondheid en kansen voor later in het leven. De eerste 1000 dagen tellen vanaf de periode vóór de zwangerschap tot ongeveer de tweede verjaardag.
De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien op in een veilige en beschermde omgeving. Dat geldt niet voor alle kinderen. Sociale factoren hebben invloed op perinatale sterfte en morbiditeit, zoals laaggeletterdheid, taalachterstand en armoede. In achterstandswijken komen vroeggeboorte en babysterfte vaker voor, net als bij de toenemende groep moeders met een migratieachtergrond.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daarom in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start begonnen.

Kansrijke Start richt zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties in de preconceptiefase, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Hiertoe zet Kansrijke Start in op het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein, deskundigheidsbevordering, samenwerking met ervaringsdeskundigen en het duurzaam beschikbaar maken van de ketenaanpak Kansrijke Start.

Een goede start wordt bereikt door kwetsbare situaties vroeg te signaleren en hulp te organiseren. De huisarts heeft hierin een belangrijke positie. Een gezin in kwetsbare omstandigheden is vaak al in beeld in de huisartsenpraktijk, door vroegsignalering en een adequate overdracht aan geboortezorgpartners, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of het sociaal domein kan de juiste ondersteuning tijdig geboden worden.