‘Samen voor één doel: optimale kansen voor iedere pasgeborene’

Vanuit de gemeente Helmond was er al veel aandacht voor de gezondheid van de jeugd. ‘Dankzij het lokale project Kansrijke Start richten we ons nu ook op de gezondheid van zwangeren.’

Voorjaar 2019 nam de gemeenteraad van Helmond unaniem een motie aan voor deelname aan het actieprogramma Kansrijke Start van VWS. “Onze perinatale kerncijfers laten helaas te wensen over. Bijna achttien procent van de kinderen in Helmond heeft een valse start door vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. ” Aan het woord is Chafia Ezzarfani, ontwikkelaar Sociaal Domein bij de gemeente, en trekker van Kansrijke Start in Helmond. “We bieden al diverse interventies vanuit de jeugdgezondheidszorg, zoals BOBP (baby’s van ouders met bijzondere problematiek), Stevig Ouderschap, video-hometraining, en diverse cursussen en themabijeenkomsten. Deze richten zich echter vooral op nieuwe moeders en hun baby’s. Om te bevorderen dat kinderen gezond ter wereld komen, willen we meer inzetten op zwangeren en op vrouwen die zwanger willen worden.”

In opdracht van de wethouder maakte Chafia een plan van aanpak, waarover de Raad in oktober werd geïnformeerd. “Dit plan heeft twee speerpunten. Het vormen van een lokale coalitie met alle partners uit het sociaal en medisch domein, om ketenafspraken te maken en elkaar sneller te vinden. En: het komen tot een preventief aanbod, dat aansluit bij de behoefte van zwangeren en bij de risico’s die professionals uit de zorg en het sociaal domein signaleren.”

“Vanaf oktober begon ik met het vormen van de lokale coalitie”, vervolgt Chafia. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen, die zorg aan kwetsbare zwangeren als aandachtsgebied hebben. Naast professionals uit de geboortezorg is ook iemand uit de schuldhulpverlening betrokken. “Ik vroeg iedere partner om aan te geven: ‘Wat wil jij met de coalitie bereiken. En wat breng jij mee?’ Het is mooi om te ervaren, dat iedereen gaat voor dat ene doel: optimale kansen voor iedere pasgeborene.”

Yvonne Raedts, stafverpleegkundige jeugdgezondheidszorg bij Zorgboog: “Binnen de coalitie gaan we nog steviger de verbinding met elkaar aan. Wat doen we al en wat kan beter? En wat kunnen we nog meer doen om kwetsbaarheid tegen te gaan en risico’s voor te zijn?” Uit de eerste bijeenkomsten kwamen al ambities voort: “We beginnen met het uitstippelen van routepaden: waar kunnen kwetsbare (aanstaande) ouders in verschillende fasen terecht voor hulp en ondersteuning? Ook willen we starten met Nu Niet Zwanger.”

Blik op de toekomst

Corona veroorzaakte in de afgelopen periode enige vertraging. Chafia vertelt wat er vanaf nu op stapel staat: “We gaan onze afspraken vastleggen, mogelijk in de vorm van een convenant. We willen heldere ketenafspraken maken, zodat alle partijen ook op bestuurlijk niveau weten wat ze aan elkaar hebben. We willen vanaf het begin alle inspanningen goed monitoren, zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is.” 

Beiden zijn het erover eens, dat de samenwerking zelf de grote meerwaarde is: “Elkaar kennen en elkaar weten te vinden.” Yvonne: “Zodat iedereen de sociale kaart goed kent. Maar wat ik vooral mooi vind, is dat we binnen de coalitie samen alle mogelijkheden onderzoeken. Is het bijvoorbeeld niet een idee als we sommige gezinnen na de kraamtijd nog wat langer ondersteunen? Bijvoorbeeld als de baby erg veel huilt, als een gezin erg weinig structuur heeft, of als de hechting extra aandacht vraagt.” Chafia: “Samen kunnen we ervoor zorgen, dat er geen kinderen buiten de boot vallen. En daarmee alle kinderen een kansrijke start geven.”