Beslisnota bij Kamerbrief over Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.