Nieuwsbrief Kansrijke Start – Met een frisse start een nieuw Kansrijk jaar!

De eerste nieuwsbrief van 2024 beginnen we met vijf mooie artikelen waarbij we een oproep doen om je aan te kunnen melden voor de Serious game waarbij je als professional kan ervaren hoe het is om als (aanstaande) ouder in bestaansonzekerheid te leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje. Tijdens onze conferentie in 2023 hebben wij met de bezoekers van de conferentie de Serious game mogen spelen. Dit en meer lees je in onze nieuwsbrief.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze LinkedIn delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer! 

Serious game voor Kansrijke Start

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in dat ingewikkelde sociale domein? De serious game is een rollenspel voor professionals om te ervaren hoe dit is.  

De serious game is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals die werken aan een Kansrijke Start. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? Op de landelijke conferentie Kansrijke Start, georganiseerd door het ministerie van VWS, namen meer dan vierhonderd professionals deel aan de game. Vanwege het enthousiasme op die dag biedt het ministerie de serious game nu tien keer aan voor (samenwerkende) coalities Kansrijke Start.

Voor wie
De game is bedoeld voor professionals uit het zorg- en welzijnsdomein. Denk aan medewerkers kraamzorg, JGZ, verloskundigen, jeugdartsen, gemeente, kinderopvang. Maar ook aan medewerkers schuldhulpverlening, woningcorporaties, informele netwerken etc.

Programma

Het aanbod bestaat uit een programma van twee uur waarin professionele acteurs én mensen vanuit jouw eigen organisatie de serious game spelen. De game sluit af met een plenair gesprek en verdiepend nagesprek waarin deelnemers inzichten en acties formuleren voor hun rol in hun eigen Kansrijke Start-coalitie.

De game past uitstekend binnen een dag(deel) waarin je breder ingaat op armoede en stress en de aanpak hiervoor binnen Kansrijke Start-coalities.

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van de game en het nagesprek worden deels gefinancierd door het landelijk actieprogramma van VWS. Van coalities Kansrijke Start wordt een financiële bijdrage van € 3.000 verwacht.

Uitvoering

De game wordt uitgevoerd tussen 1 februari 2024 en 31 december 2025, met minimaal 80 en maximaal 120 deelnemers per keer. Een kleinere coalitie? Ga dan een samenwerking aan met andere coalities in de regio om tot voldoende deelnemers te komen.

Aanmelden
Meer weten? Neem dan contact op met Karlijn Broekhuizen: karlijn@bureauopzolder.nl

Aanmelden kan tot 1 maart 2024? bij je Pharos-contactpersoon of via kansrijkestart@pharos.nl

Leertraject sociale geboortezorg

In 2024 zullen zes ziekenhuizen met hun regionale samenwerkingspartners zich gaan inzetten om sociale geboortezorg op te zetten in én buiten het ziekenhuis. Het actieprogramma Kansrijke Start heeft namelijk samen met AEF het leertraject “Sociale Geboortezorg in het ziekenhuis” opgezet met 6 regionale samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen, JGZ en partijen uit het sociaal domein.

In deze regio’s wordt vanuit de gedachte ‘Juiste Zorg op de Juiste plek’ gewerkt aan integrale zorg en ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met een sociale kwetsbaarheid in het ziekenhuis. Naast de aandacht voor het fysieke aspect van de medisch zorg is er aandacht voor het emotionele en sociale welzijn van de (aanstaande) ouders. Of wel: het organiseren van ‘sociale geboortezorg’. De ervaring leert dat sociale geboortezorg niet alleen leidt tot betere zorg voor (aanstaande) gezinnen, maar dat het ook bijdraagt aan een betere inzet van professionals en organisaties op hun expertise en het voorkomen van (zwaardere) zorg.

Het leertraject is gestart naar aanleiding van een maatschappelijke kosten- en baten analyse van een sociale geboortezorgpoli in het HagaZiekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis. Daaruit bleek dat hun integrale gezinspoli veel positieve opbrengsten kende. Vervolgens zijn zes samenwerkingsverbanden benaderd die geïnteresseerd waren om hiermee aan de slag te gaan. AEF ondersteunt de initiatieven in het leertraject om te voorkomen dat samenwerkingsverbanden het wiel opnieuw uitvinden en initiatieven vroegtijdig stranden. Tijdens de kick-off op 20 november 2023 waren 40 professionals uit verschillende domeinen en uit heel Nederland bijeen om zich in de inhoudelijke opgaven te verdiepen, de inrichting van het leertraject te bespreken en elkaar te versterken.

AEF zal de zes verschillende regionale samenwerkingsverbanden helpen met het vertalen van hun hulpvragen naar acties. Ook maakt elk samenwerkingsverband een factsheet om andere samenwerkingsverbanden in het land te informeren en inspireren in het opzetten en borgen van sociale geboortezorg in het ziekenhuis, én eruit. Eind 2024 wordt bepaald wat het vervolg van dit leertraject zal zijn.

Verzekerd van een Kansrijke Start

Welke zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is verzekerd vanuit het basispakket van de zorgverzekering? Zorginstituut maakte hiervan een eerste overzicht op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Uit dit overzicht Verzekerd van een Kansrijke Start blijkt dat de meeste zorg rondom zwangerschap en geboorte vergoed kan worden uit de basisverzekering. Ook is vaak het verplicht eigen risico niet van toepassing. Deze rapportage is opgesteld vanwege de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om te komen tot een goede start voor ieder kind. ZN heeft Zorginstituut Nederland gevraagd te verduidelijken of een aantal interventies die vermeld staan in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wel of niet verzekerd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat over de volgende onderwerpen:

  • Preconceptieconsult
  • Vroegsignalering
  • Multidisciplinair overleg
  • Kraamzorg en
  • Interactieve prenatale groepszorg

ZN heeft aanvullend gevraagd of zorg voor de volgende onderwerpen kan worden vergoed vanuit de basisverzekering: het programma ‘Nu Niet Zwanger’, zorg aan asielzoekers en onverzekerden, tolkenvergoeding, BabythuisZorg en de integrale gezinspoli.

Verzekerde zorg

Een aantal van de gevraagde interventies is (onder voorwaarden) op grond van de Zvw verzekerde zorg. Dit is het geval bij het preconceptieconsult, vroegsignalering, kraamzorg, tolkenvergoeding en interactieve prenatale groepszorg.

Aanbieden preconceptieconsult

Er wordt weinig gebruikgemaakt van het preconceptieconsult, met name door ouders die (potentieel) in een kwetsbare situatie zitten. Het is belangrijk dat mensen in kwetsbare situaties de juiste informatie krijgen voordat ze zwanger worden. Het ZIN geeft in deze rapportage aan dat een verloskundige kenbaar mag maken dat deze zorg geboden wordt.

Voor een deel verzekerd

Een aantal interventies is voor een deel verzekerd op grond van de Zvw, en voor een deel ook niet. Voor het deel dat niet ten laste van de Zvw kan worden gebracht, ligt veelal (ook) een verantwoordelijkheid bij professionals in het sociaal domein en daarom kan vergoeding mogelijk deels vanuit het sociaal domein worden gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de integrale gezinspoli.

Niet verzekerd

Er is ook nog een aantal interventies dat niet ten laste van de Zvw kan worden gebracht. Dit heeft te maken met het feit dat de Zvw een individuele schadeverzekering is, of dat niet aan een van de voorwaarden wordt voldaan die de Zvw aan verzekerde zorg stelt. Dit is het geval bij algemene (niet-individuele) preconceptiezorg en bepaalde multidisciplinaire overleggen, bij Nu Niet Zwanger en bij BabythuisZorg.

Luistertip Podcast Nu Niet Zwanger

In hele heldere woorden vertelt kwartiermaker Hans Schleiffert in deze podcast over de inhoud en het belang van Nu Niet Zwanger®. Dus heb jij vragen over het programma of zoek je soms naar woorden om het programma aan anderen uit te leggen, in een half uurtje weet je (bijna) alles. Luister hier de podcast

Strategisch Publiek Privaat Partnerschap Kansrijke Start

Op vrijdag 26 januari vond de derde bijeenkomst plaats van het Strategisch Publiek Privaat Partnerschap (PPP) Kansrijke Start. Het PPP Kansrijke Start is een landelijke community en fungeert als de onderzoeks- en innovatielijn binnen het nationale actieprogramma. Het is bovendien onderdeel van het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Door samen te werken en kennis, expertise en ervaring van burgers, kennisinstellingen, bedrijven, zorgprofessionals, ngo’s en overheidsinstanties samen te brengen worden oplossingen ontwikkeld die bijdragen aan de doelstellingen van het nationale actieprogramma en de ambitie van het PPP: het streven naar een gezonde en kansrijke start voor alle kinderen en gezinnen in Nederland.

Terugblik community bijeenkomst ‘Blik op de toekomst’

De dag werd voorgezeten door Fred Balvert en begon met de verwelkoming en introductie door prof. dr. Eric Steegers (afdelingshoofd en hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC) waarin de nadruk werd gelegd op het belang van samenwerking binnen het PPP Kansrijke Start en de gedeelde ambitie om een gezonde start voor elk kind in Nederland te realiseren. Bernard Mulder (directeur RegMed XB) benadrukte tijdens een lezing over publiek-private partnerschappen in de zorgsector dat samenwerking niet altijd eenvoudig is, maar juist van grote waarde. Het samenbrengen van verschillende partijen vereist dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Uiteraard is er voldoende ruimte voor eigen doelen, maar alle partners binnen het PPP moeten streven naar een gezamenlijke ambitie. Gezamenlijke inspanningen kunnen hierbij leiden tot impactvolle veranderingen, afsluitend: "Alleen gaan dingen vaak sneller, maar samen gaat alles echt beter."

Tijdens het ochtendprogramma kregen verschillende bedrijven de mogelijkheid om hun ideeën te presenteren. Deze pitches lieten zien op welke manier het MKB kan bijdragen aan een gezonde start voor kinderen en aanstaande ouders, en bovendien hoe deze ideeën kunnen worden opgepakt in toekomstige projecten van het PPP. Tegelijkertijd werden de bedrijven geïntroduceerd aan het netwerk van het PPP, wat de innovatie en producten van de bedrijven kan bevorderen. Aansluitend volgde de introductie van Josine Vermeulen, de nieuwe programmamanager van het PPP Kansrijke Start. Inhoudelijk werd een stand van zaken gegeven van het PPP en daarnaast kreeg iedereen een preview te zien van de website die binnenkort gelanceerd wordt.

De middag stond in het teken van co-creatie, waar deelnemers actief bijdroegen aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten. Dit interactieve gedeelte stimuleerde samenwerking en creativiteit, met als doel concrete stappen te zetten naar nieuwe initiatieven. De dag werd afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste inzichten en afsluitende woorden door Hanneke Torij (lector Verloskunde en Geboortezorg, Hogeschool Rotterdam).

De derde Community Bijeenkomst van het PPP Kansrijke Start was een succesvolle en inspirerende dag, waarin de aanwezigen niet alleen kennis deelden, maar ook concrete stappen zetten om verder samen te werken en nieuwe kennis te ontwikkelen om zo bij te dragen aan een gezondere toekomst voor komende generaties. Het PPP nodigt uit tot een gezamenlijk eigenaarschap in de toekomst, waarbij de kracht ook ligt in de betrokkenheid van de diversiteit aan partners. De betrokkenheid van diverse partijen op deze dag, waaronder MKB'ers, onderstreepte ook het belang van samenwerking bij het realiseren van de gedeelde ambitie van het PPP Kansrijke Start.

Beeld: ©Kansrijke Start

Agenda

17 juni 2024                 Save the date conferentie Kansrijke Start 2024