Nieuwsbrief Kansrijke Start – We gaan door

De eerste nieuwsbrief van 2022 beginnen we met de nieuwe bewindslieden van VWS. Begin januari hebben we de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van VWS ontvangen: Ernst Kuipers, Maarten van Ooijen en Connie Helder. Maarten van Ooijen zal zich als staatssecretaris van VWS onder meer gaan bezighouden met Kansrijke Start. Hij heeft zich hierin verdiept tijdens een aantal bijeenkomsten en omarmt het belang hiervan. U zult hierover de komende periode ongetwijfeld meer gaan horen.

In deze nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe boek van prof. Dr. Tessa Roseboom waarin zij verder verteld waarom de eerste 1000 dagen zo belangrijk zijn voor de rest van ons leven en wat er voor nodig is om succesvol te bouwen aan de basis voor gezonde generaties. Ook delen we mooie praktijkverhalen en voorbeelden over de geboortezorg en hoe belangrijk samenwerking hierbij is. Daarnaast is er een internationaal onderzoek gepubliceerd over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger. Dit en meer leest u in de nieuwsbrief. 

Nieuwjaarsplaat Kansrijke Start

Tijdens de landelijke conferentie op 14 juni 2021 is deze tekening door Jochem Galama gemaakt. De tekening verbeeldt de zogenaamde ‘weg naar de toekomst’ voor een Kansrijke Start voor elk kind in Nederland. Links op de tekening ziet u waar we vandaan komen, rechts waar we naartoe moeten. En onderweg de kansen, uitdagingen én oplossingen op ons pad daarnaartoe. We hebben de tekening benut om een greep uit de vele inspirerende voorbeelden, producten en resultaten van afgelopen periode bij elkaar te zetten. Door op de bolletjes te klikken kunt u de inspirerende voorbeelden lezen en filmpjes bekijken. Let wel: het is echt een kleine selectie want de hoeveelheid mooie voorbeelden op het gebied van Kansrijke Start is ondertussen eindeloos!

De tekening is bedoeld ter inspiratie voor het vervolg. En inmiddels weten we dat we in 2022 én daarna volle kracht vooruit kunnen! Kansrijke Start heeft namelijk een mooie plek gekregen in het coalitieakkoord, wat een mooie basis vormt voor de komende jaren. De komende tijd werken we de inzet voor het vervolg verder uit. 

‘Bij moeders is er een enorme dip rondom de geboorte’

De eerste 1000 dagen van een kind zijn doorslaggevend voor de ontwikkeling. Dat is de visie van Tessa Roseboom. Wat kan de doktersassistent daarbij betekenen? ‘Als je het goed aanpakt, kun je echt het verschil maken’. Lees verder

Gelijk goed beginnen: het nieuwe boek van prof. dr. Tessa Roseboom

De eerste duizend dagen van het leven, geteld vanaf het moment van de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de rest van ons leven. In geen enkele periode worden er meer biologische mijlpalen behaald. De omgeving waarin een mens zich ontwikkelt van enkele cel tot peuter van twee bepaalt de kansen voor de rest van het leven. Wat is er voor nodig om succesvol te bouwen aan de basis voor gezonde generaties? Dat en meer wordt beschreven in het nieuwe boek van prof. dr. Tessa Roseboom. Op 17 februari wordt het nieuwe boek officieel gelanceerd met een inspirerend programma. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! 

Het boek is een vervolg op De eerste 1000 dagen. In het nieuwe boek staat helder beschreven wat nodig is om succesvol te bouwen aan de basis voor gezonde generaties. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. Het boek beoogt niet alleen het belang van een goed begin uit te leggen, maar ook te inspireren om vanaf morgen bij te dragen aan een klimaat waarin kinderen kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen. 

Op donderdag 17 februari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur wordt een (online) bijeenkomst georganiseerd vanuit TivoliVredenburg in Utrecht, waarbij de organisatie in gesprek gaat met verschillende professionals en deskundigen over hoe we samen optimaal gelijke kansen voor elk kind kunnen creëren. Onder andere zal Sharon Dijksma – burgemeester Gemeente Utrecht, Mariëtte Hamer - voorzitter Sociaal-Economische Raad en Geke van Velzen - directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven. Klik hier voor meer informatie.

Ook Amsterdam van start met Nu Niet Zwanger

Woensdag 19 januari tekende wethouder Simone Kukenheim namens de gemeente Amsterdam samen met twaalf betrokken zorgorganisaties een pledge. Daarmee gaven zij het startsein voor Nu Niet Zwanger in Amsterdam. Alle bestuurders van de betrokken organisaties waren daarbij (digitaal) aanwezig en onderstreepten de toegevoegde waarde die Nu Niet Zwanger voor hun organisatie kan hebben. Lees verder

Internationale publicatie over het Nederlandse Kansrijke Start

Begin januari is het artikel over preconceptie gezondheid en Nu Niet Zwanger & Kansrijke Start gepubliceerd. Het onderzoek laat het belang zien van de eerste 1000 dagen en hoe cruciaal deze zijn voor hun latere gezondheid, welzijn en kansen. Hun ontwikkeling wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren. Hoewel dit algemeen bekend is, is het nog steeds moeilijk om deze kennis om te zetten in een alomvattende aanpak. U leest hier het onderzoek

Zorgverleners uit Noord- en Midden-Limburg slaan handen ineen voor Kansrijke Start

Een kansrijke start voor kinderen en ouders in een kwetsbare situatie. Daar gaan de partijen die op dinsdag 14 december als eerste hun handtekening plaatsten onder het convenant ‘Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg’ zich hard voor maken. Door het tekenen van het convenant maken alle veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen met de Provincie Limburg en verschillende organisaties uit het sociaal- en medisch domein een officiële start met de coalitie Kansrijke Start NML. Een feestelijk mijlpaal waarbij andere partijen van harte welkom zijn om aan te sluiten in 2022 en verder! Lees meer en bekijk hier de video 

Eindrapportage programma ‘Geweld hoort nergens thuis’

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De focus heeft hierbij gelegen op het leggen van een goede basis voor het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het stoppen en duurzaam oplossen van onveiligheid in gezinnen en huishoudens. Met dank aan alle betrokkenen is die doorbraak gerealiseerd en hebben alle regio’s grote stappen gezet s binnen de looptijd van het programma. Tegelijkertijd is hiermee nog niet het einddoel van het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling behaald; dit vraagt om een langere adem. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbinding van de prioritaire thema’s uit het programma GHNT met het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvan de contouren momenteel worden uitgewerkt. Zo kunnen regio’s ook volgend jaar verder bouwen aan de fundamenten van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het programma spreekt complimenten uit aan alle betrokkenen die op regionaal niveau resultaten hebben geboekt. De successen bij het eerder in beeld brengen en stoppen van geweld worden alom toegeschreven aan de regionale insteek, met landelijk commitment en ondersteuning maar zonder opgelegde blauwdruk.

In de eindrapportage GHNT leest u over de opzet van het programma, de geboekte resultaten en over hoe verder na 2021. Het rapport leest u hier

Lokale coalitie Kansrijke Start vergroot armoedebewustzijn in Groningen

In Groningen groeit 1 op 8 de kinderen op in armoede. Dit maakt het een belangrijk thema. Ook de coalitie Kansrijke Start in de stad Groningen heeft armoede als speerpunt. Met een provinciale subsidie kunnen de coalitiepartners extra aandacht besteden aan het thema. Dat begint bij armoedebewustzijn. Dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen groeit het bewustzijn over de impact van (langdurige) armoede op gezinnen en wat dat betekent voor het handelen als professional. Lees hier het hele artikel.

Reproductieve en perinatale zorg voor vrouwen in het AZC hoogst belangrijk

De zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers zijn vaak veel ongunstiger dan die van andere vrouwen in Nederland. Onderzoek van het UMCG Groningen, Erasmus MC en GGD Ghor Nederland laat zien hoe vaak potentiële risicofactoren voorkomen bij zwangere asielzoekers in Nederland.

In deze studie werden 2831 bevallingen onder de loep genomen die plaatsvonden van 2016 tot 2020 van bewoners van asielzoekerscentra (AZC) in Nederland. Hiermee brachten de onderzoekers in kaart hoe vaak verschillende risicofactoren voor nadelige perinatale uitkomsten voorkomen bij asielzoekende vrouwen in Nederland. Lees meer

Ethische vraagstukken rondom extreme vroeggeboorte

Is de richtlijn die we nu volgen bij de behandelbeslissing bij (dreigende) extreme vroeggeboorte wel de beste? En hoe kijken ouders van heel vroeggeboren kinderen aan tegen mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals een kunstplacenta? Dit zijn de onderwerpen waar gynaecologe Joanne Verweij van het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek naar doet. Een beurs van Klinische Fellows biedt haar de kans om een brug te slaan tussen kliniek en onderzoek. Lees meer

Pionieren richting integrale organisatie en bekostiging geboortezorg

“Integrale geboortezorg, waarbij verschillende stakeholders nauw samenwerken en integraal bekostigd worden, is een vorm van organisatie die een voorsprong geeft.” Eerstelijnsverloskundige en directielid van Annature geboortezorg Monique Klerkx geeft een stand van zaken over de integrale geboortezorg in de regio Breda. Lees verder

Laatste oproep Animatievideo ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’

In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gebracht dat we een animatievideo hebben ontwikkeld over het belang van het vormen van een lokale coalitie Kansrijke Start. De video laat zien wat een lokale coalitie is en hoe deze kan bijdragen aan een kansrijke start voor meer kinderen. Met deze animatie kunt u als bestaande lokale coalitie andere partijen vertellen waarom een kansrijke start belangrijk is en wat een lokale coalitie doet. En gemeenten of professionals waar nog geen lokale coalitie is, kunnen elkaar met deze animatiefilm motiveren om hiermee aan de slag te gaan. U kunt zich nog tot 10 februari 2022 aanmelden via _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl 

Bekijk de animatievideo ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’