Nieuwsbrief – Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Met deze extra nieuwsbrief informeren we u over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start.

Voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Vandaag is de derde voortgangsrapportage  Kansrijke Start naar de Tweede Kamer verstuurd. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten tot nu toe:
 

  • In totaal wordt er nu in 275 gemeenten gewerkt aan het vormen van lokale coalities, in andere gemeenten wordt de reeds bestaande samenwerking versterkt dan wel uitgebreid naar nieuwe partners uit het medische of juist sociale domein. Door openstelling van een derde tranche zijn er sinds het verschijnen van de vorige voortgangsrapportage (december 2019) maar liefst 128 gemeenten bijgekomen. Het blijkt dat door de coronacrisis een aantal lokale coalities door verschuiving van prioriteiten binnen gemeenten vertraging hebben opgelopen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat juist doordat men elkaar via de lokale coalities kent, er snel gehandeld kan worden en er nieuwe initiatieven ontstaan. Inmiddels zien we ook dat lokale coalities weer de draad aan het oppakken zijn met elkaar.
  • Inmiddels zijn er 27 Nu Niet Zwanger programma’s gestart en is NNZ beschikbaar in 124 gemeenten
  • Naast de voortgang van de acties van het programma Kansrijke Start worden de uitkomsten van de kwalitatieve monitor van het RIVM met behulp van zogenaamde ‘focusgroepen’ beschreven.
  • Voor het traject “Beter bereik” is op basis van interviews met ouders en professionals een verkenning uitgevoerd. De vragen ‘Hoe bereiken we (aanstaande) ouders met verhoogde kwetsbaarheid voor, tijdens en na de zwangerschap goed, zodat zij eerder in beeld/zichtbaar zijn voor (zorg)professionals die de ouder verder kunnen helpen in het bieden van een kansrijke start voor hun (aanstaande) kind met passende hulp en ondersteuning?’ en ‘Hoe kunnen we professionals ondersteunen om (aanstaande) ouders met verhoogde kwetsbaarheid effectiever te bereiken en te helpen een kansrijke start te bieden voor hun (aanstaande) kind?’ stonden hierbij centraal.
  • Ter ondersteuning voor medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars die betrokken zijn bij de inkoop van zorg en hulp aan (aanstaande) ouders in de eerste 1000 dagen is de tool Klantroutes Kansrijke Start ontwikkeld. Deze tool kan ondersteunen bij het bouwen van een zorg- en hulplandschap dat sluitend en compleet is.

Bekijk de voortgangsrapportage

Vooruitblik

De komende periode moeten voor de professional én voor de kwetsbare (aanstaande) ouder de verbeteringen door samenwerking binnen de lokale coalities steeds meer merkbaar worden. Hiervoor is het zaak om het ondersteuningsinstrumentarium voor professionals in de lokale coalities dat vanuit het actieprogramma ontwikkeld is en nog ontwikkeld wordt, op een effectieve manier (verder) te implementeren. Focus voor de komende periode, de ‘tweede helft’ van het actieprogramma, is verbinden en van elkaar leren. Dit omdat er al heel veel goede Kansrijke Start – aanpakken zijn en het wiel niet door iedereen opnieuw hoeft te worden uitgevonden. De uitkomsten van het actieprogramma worden zichtbaar gemaakt in een landelijke monitor met cijfers en door het verzamelen van verhalen.

Ook lokaal wordt steeds meer aan monitoring gedaan. Inzet van het programma komende periode is om deze initiatieven te verbinden en te ondersteunen, zodat nog inzichtelijker wordt wat inzetten op een kansrijke start lokaal oplevert en er nog beter gestuurd kan worden. Tot slot zetten we komende periode in op een duurzame borging van (de aanpak van) Kansrijke Start op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Beeld: ©RIVM