Nieuwsbrief Kansrijke Start - Op weg naar een Kansrijke Start

In deze tweede nieuwsbrief van Kansrijke Start leest u meer over de lancering van het programma op 11 april 2019, over de status van het aantal lokale coalities en meer informatie over inspirerende praktijkvoorbeelden.

Beeldverslag Startbijeenkomst stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Meer dan 200 lokale coalitiepartners van ruim 100 gemeenten kwamen op 11 april bij elkaar rondom de start van het stimuleringsprogramma Kansrijke Start. In dit verslag vindt u de links naar alle presentaties van de startbijeenkomst (plenair en van de deelsessies). Op deze pagina kunt u het verslag in woord en beeld inzien.

Lokale coalities Kansrijke Start

In totaal hebben zich nu al 125 gemeenten aangemeld om een lokale coalitie Kansrijke Start te gaan vormen of versterken. Gemeenten die zich hebben aangemeld voor de Impuls kunnen hierbij gebruikmaken van de kennis en ervaring van de adviseurs van Pharos. Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen, en uitvoerder van het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.

In de meicirculaire 2019 zijn de middelen voor deze impuls opgenomen voor de gemeenten die zich voor de eerste tranche hebben aangemeld. GIDS-gemeenten kunnen zich tot uiterlijk 1 november 2019 aanmelden voor de tweede tranche via de website van Pharos. In de decembercirculaire 2019 zullen de middelen worden opgenomen voor gemeenten die zich voor deze tweede tranche aanmelden.

Uiteraard kunnen niet-GIDS-gemeenten ook een lokale coalitie Kansrijke Start vormen. Deze gemeenten kunnen zich aanmelden voor informatie rondom het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.

Menukaart voor gemeenten

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het samenstellen van de menukaart met een handzaam overzicht van beschikbare interventies rondom een Kansrijke Start voor gemeenten en andere professionals. Planning is dat de menukaart in het najaar van 2019 beschikbaar komt.

Kansrijke Start in de praktijk

Een aantal gemeenten werkt al aan een lokale aanpak voor een gezonde en kansrijke start. Iedere gemeente kiest zijn eigen focus en doet dat op een manier die past bij de lokale context. Pharos, uitvoerder van het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start, heeft in samenwerking met enkele gemeenten een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden in kaart gebracht. U vindt ze op de website van Pharos. Hebt u zelf goede voorbeelden die u wilt delen? Neem dan contact op met Pharos via kansrijkestart@pharos.nl.

Health Deal I-JGZ is gesloten

Zorgverleners die gepersonaliseerde ondersteuning kunnen bieden en ouders meer betrekken bij JGZ door het beter afstemmen van bestaande digitale innovaties in de JGZ. Dit is de reden waarom op 24 april de Health Deal I-JGZ is afgesloten. Het actieprogramma Kansrijke Start omschrijft het belang van het bieden van extra steun aan gezinnen in kwetsbare situaties om hun kind een goede start te geven en groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen te voorkomen.

Dit sluit aan op een van de afspraken in de Health Deal over de transitie in het jeugddomein het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving is. Hierbij wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid en van eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Wilt u ook meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een slimme JGZ die past bij de dynamische transformatie van onze gezondheidszorg? Lees meer >

Digitaal spreekuur: Kansrijke start Groningen

Op 9 mei jl. organiseerde CPZ een digitaal spreekuur Kansrijke Start met een mooi voorbeeld uit Groningen waarbij CPZ in gesprek ging met een bestuurder uit de kraamzorg en een manager van de GGD. In het spreekuur werd onder andere besproken hoe de samenwerking tussen geboortezorg, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg in de regio succes vormgegeven is, welke afspraken er gemaakt zijn met de jeugdgezondheidszorg, gemeenten en de afspraken en uitvoering rondom het Verloskundig Samenwerkingsverband. Meer over het digitale spreekuur van CPZ >

Buitenshuisproject doet kinderen in korte tijd opbloeien

Het Buitenshuisproject richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar van wie de ouders te maken hebben met psychische problemen, een verslaving of licht-verstandelijke beperking (LVB), waardoor de thuissituatie onveilig is. Het programma Kansrijke Start richt zich onder andere op deze kinderen. Het doel van het project is zorgen dat stress bij kinderen weggenomen wordt en het voorkomen van uithuisplaatsing en intergenerationele overdracht van problemen. Gedurende twee jaar wordt er kinderopvang door speciaal getrainde opvangmedewerkers of BSO aangeboden en zorgt een getrainde professionals (o.a. GGZ-behandelaar, kinderopvangmedewerker, wijkteams of ouder) als linking-pin voor afstemming tussen de betrokkenen rondom het gezin. Lees meer over het Buitenshuisproject >

Meld je aan! Voorkom depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders.

Een risicofactor die een kansrijke start van kinderen negatief kan beïnvloeden, is het ontstaan van een depressie bij een zwangere of pas bevallen moeder. GGD GHOR Nederland is, samen met de Academische werkplaats Jeugd Twente, het Trimbos-instituut, KNOV en het NCJ, vanuit het Meerjarenprogramma depressiepreventie gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Een postpartum-depressie (PPD) is de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders.

Doel van het project is om depressieklachten bij vrouwen tijdig te signaleren en hen naar de juiste behandeling of begeleiding toe te leiden, o.a. door de samenwerking tussen de professionals in de geboortezorgketen te verbeteren. In een aantal regionale doorbraakprojecten ‘Preventie Postpartum Depressie’ helpt een team van experts lokale multidisciplinaire teams bij het ontwikkelen van een goed functionerend zorgpad.

Zo worden de eerste stappen gezet in de verbetering van de pre- en postnatale zorg voor aanstaande en pas bevallen moeders. Momenteel biedt het project nog plek voor twee regio’s die in multidisciplinaire teams willen deelnemen aan het doorbraakproject. Met vragen kunt u contact opnemen met depressiepreventiejongemoeders@ggdghor.nl.