Nieuwsbrief Kansrijke Start - Al meer dan 100 gemeenten aan de slag met Kansrijke Start

De eerste nieuwsbrief van het actieprogramma Kansrijke Start. Met een glansrijke start voor Kansrijke Start, informatie over het stimuleringsprogramma voor gemeenten, de menukaart en monitoring.

Startbijeenkomst stimuleringsprogramma Kansrijke Start

‘Onze kinderen verdienen een Kansrijke Start’, zo begon minister Hugo de Jonge tijdens de bijeenkomst op donderdag 11 april waar meer dan 200 lokale coalitiepartners van ruim 100 gemeenten bij elkaar kwamen rondom de start van het stimuleringsprogramma.

Kennisdeling door de betrokken beroepsgroepen uit zowel het medische als het sociale domein uit de voorlopende regio’s stond tijdens de bijeenkomst centraal. Professoren Tessa Roseboom en Eric Steegers spraken over het belang van de eerste 1000 dagen van het kind. De minister onthulde samen met een ervaringsdeskundige en de aanwezige wethouders een kaart van gemeenten die de impuls aangevraagd hebben om te bouwen aan lokale coalities Kansrijke Start.

Sinds begin januari hebben 107 GIDS gemeenten zich aangebeld en gaan ruim 100 gemeenten van start in de eerste tranche. Ook niet GIDS-gemeenten vormen lokale coalities, zeker daar waar nu al sprake is van regionale samenwerking rond geboortezorg. Een mooi voorbeeld daarvan is Limburg waar 16 gemeenten (waarvan 11 GIDS-gemeenten) samen optrekken. Aanwezigen hebben voor hun gemeenten inspiratie kunnen opdoen voor het creëren van kansen. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is op korte termijn te vinden via de website van Pharos.

Ondersteuning voor gemeenten via stimuleringsprogramma

De gezondheid van pasgeborenen verschilt per gemeente en zelfs per wijk. Daarom is er een lokale aanpak nodig om meer kinderen een kansrijke start te geven. Centraal daarbij staat het komen tot een goed geoperationaliseerde ketenaanpak over het medische en sociale domein heen, zodanig dat kwetsbare (aanstaande) gezinnen tijdig gesignaleerd worden en de juiste extra ondersteuning geboden kan worden zowel voor en tijdens de zwangerschap als na de geboorte.

GIDS-gemeenten die (verder) bouwen aan dergelijke lokale coalities Kansrijke Start kunnen daarbij – naast de financiële impuls –  een beroep doen op het zogeheten stimuleringsprogramma dat wordt uitgevoerd door Pharos. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van een eerste analyse met cijfers rondom de gezondheid van pasgeborenen in de diverse betrokken gemeenten, gezamenlijke sessies rond het formuleren van ambities en advies bij het vormgeven van de regierol en opdrachtgeverschap van gemeenten richting lokale partijen. Ook worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen, kennis en inzichten te delen.

Deze landelijke bijeenkomsten zijn voor alle gemeenten toegankelijk (dus ook niet-GIDS gemeenten of gemeenten die nog niet deelnemen aan Kansrijke Start maar zich oriënteren om deel te gaan nemen).

Bent u GIDS-gemeente?
Dan komt u in aanmerking voor de impuls Kansrijke Start en kunt u meedoen met het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start. Uw gemeente kan zich tot uiterlijk 1 november 2019 aanmelden voor de impuls Kansrijke Start.

Bent u geen GIDS-gemeente?
Uiteraard kunt u ook dan een lokale coalitie Kansrijke Start vormen. U kunt gebruik maken van alle beschikbare kennis uit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start en ervaringen delen met andere gemeenten tijdens landelijke en/of regionale bijeenkomsten. Niet-GIDS-gemeenten kunnen zich aanmelden als zij meer informatie willen ontvangen vanuit het stimuleringsprogramma. Op deze manier krijgen wij gelijk een beeld welke niet-GIDS-gemeenten hiermee aan de slag willen.

Menukaart voor gemeenten: overzicht van interventies

Nog voor de zomer wordt u geïnformeerd over de menukaart die in voorbereiding is. Deze menukaart bevat de interventies uit zowel het sociale als medische domein die ingezet kunnen worden bij kwetsbare (aanstaande) gezinnen gedurende de eerste duizend dagen. Vanzelfsprekend wordt voor het vormen van de menukaart gebruikgemaakt van de relevante interventiedatabases die er al zijn, zoals Effectieve interventies jeugd (NJi), de Interventiebibliotheek (NCJ) en de Interventiedatabase Gezond en actief leven (RIVM).

De gedachte is dat het kiezen van interventies altijd verbonden is met de lokale opgaven, de doelen die worden gesteld, de aanpak die de gemeente samen met de lokale coalitie ontwikkelt en de inkoop. Binnen de menukaart wordt daarom ook een eenvoudige ‘zelfanalyse’-tool waarmee gemeenten in kaart kunnen brengen waar hun uitdagingen liggen. Wilt u meedenken over de menukaart? Stuur dan een mail naar menukaart@aef.nl.

Monitoring

Voor het actieprogramma Kansrijke Start is het van belang dat er inzicht is in de mate waarin de (sub)doelen behaald worden en waar eventuele bijsturing nodig is. Kansrijke Start gaat daarbij meerdere indicatoren en bronnen inzetten om de voortgang te monitoren. In de infographic Zorg rondom Geboortezorg vindt u een overzicht van het huidige percentage kinderen met vroeggeboorte, laaggeboortegewicht of een combinatie ervan. Wilt u weten hoe de cijfers in uw gemeente zijn? Kijk dan op www.waarstaatjegemeente.nl. Het RIVM zal in nauwe samenwerking met de partijen in het veld de voortgang monitoren.

Eerder had het actieprogramma Kansrijke Start het over 14% van de kinderen die geen goede start bij geboorte heeft. Dit percentage was gebaseerd op de Visser-geboortegewichtcurven. Inmiddels is onder andere door Perined de overstap gemaakt naar nieuwe geboortegewicht-curven wat leidt tot andere resultaten dan de eerder gebruikte curven. Deze ontwikkeling sluit aan bij internationale beweging naar andere curves.