Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

De voortgangsrapportage beschrijft de inzet, voortgang en de resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start en de vele samenwerkingspartners van afgelopen jaar. De ambitie van het actieprogramma is dat er in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Deze ambitie volgt uit het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet inzet op een gezonde generatie 2040 en dat er in iedere gemeente een lokale Kansrijke Start-aanpak komt.

De jaarlijkse monitor

De jaarlijkse monitor van het RIVM laat zien dat gemeenten de afgelopen jaren een verandering in gang hebben gezet en dat het aantal activiteiten en het aantal deelnemende gemeenten in 2022 verder is toegenomen. Inmiddels zijn ruim 300 gemeenten gestart met het bouwen en/of versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start. De monitorresultaten laten zien dat gemeenten, verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, wijkteams en andere professionals uit het medisch en sociaal domein elkaar steeds beter weten te vinden en steeds meer en beter samenwerken. Vanuit het actieprogramma is afgelopen jaar volop ingezet op het verder versterken, uitbouwen en structureel verankeren van de lokale Kansrijke Start-aanpak.

GALA en SPUK

Met het opnemen van Kansrijke Start in het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende brede SPUK zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot duurzame financiering van Kansrijke Start. Samen met alle betrokken samenwerkingspartners wordt gewerkt aan het uitvoeren van de acties uit het actieprogramma: zo loopt de ondersteuning aan gemeenten vanuit Pharos door en zijn er recent tientallen nieuwe gemeenten gestart met Nu Niet Zwanger. De resultaten stemmen hoopvol en we zijn goed op weg, tegelijkertijd gaat het om een complex veranderproces en blijft het investeren in en verduurzamen van een lokale Kansrijke Start-aanpak, om zoveel mogelijk (aanstaande) ouders blijvend beter te helpen, voorlopig nog hard nodig. Daarom zet het actieprogramma ook komende periorde verder in op o.a. het versterken van regionale samenwerking, gezond zwanger worden, het versterken van vakmanschap van professionals, het samenwerken met ervaringsdeskundigen, brede bewustwording over het belang van de 1e 1000 dagen en de verbinding met relevante aanpakken, zoals onbedoelde zwangerschappen en de aanpak geldzorgen, armoede en schulden.