Structureel middelen beschikbaar voor Kansrijke Start

Via het nieuwe regeerakkoord zijn structureel middelen (€ 23 miljoen per jaar vanaf 2023) beschikbaar gekomen om Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland blijvend te organiseren!

Dat is goed nieuws voor alle betrokkenen. Een belangrijk deel van deze middelen zal beschikbaar komen voor gemeenten om dit te realiseren. Dat zal op de volgende manier plaatsvinden:

  • Per meicirculaire 2022 hebben alle gemeenten die al eerder meededen voor het 4e jaar de impuls Kansrijke Start ontvangen via de decentralisatie-uitkering.
  • Per septembercirculaire 2022 ontvangen daarom alle gemeenten die tot op heden nog niet meededen eveneens de impuls Kansrijke Start om lokale coalities te vormen, versterken of behouden.
  • Daarnaast ontvangen ALLE gemeenten per decembercirculaire 2022 via deze decentralisatie-uitkering nog aanvullend middelen om interventies rondom Kansrijke Start in te zetten. Deze middelen komen ook uit het regeerakkoord en zijn voor 2022. De hoogte van dit aanvullende bedrag zal van dezelfde orde van grootte zijn als eerder al is toegekend via de meicirculaire 2022 respectievelijk zal worden toegekend via de septembercirculaire 2022.
  • Vanaf 2023 zal de financiering op andere wijze gaan plaatsvinden. Gemeenten hebben deze brief ontvangen van de Minister en Staatssecretaris van VWS over het bundelen van financieringsstromen vanaf 2023 richting gemeenten rondom preventie gerelateerde onderwerpen, inclusief Kansrijke Start. Let op: om in aanmerking te komen voor deze financiering zullen alle gemeenten ACTIEF een aanvraag moeten gaan indienen om deze uitkering te kunnen ontvangen. Dit wijkt dus af van de wijze waarop gemeenten de middelen voor Kansrijke Start tot nu toe ontvangen hebben.

Contactgegevens gemeente

De komende tijd zal de specifieke uitkering (en de wijze van aanvraag) verder worden ingevuld. Uiteraard zullen we gemeenten op de hoogte houden. Mede om die reden is het belangrijk om ons te (blijven) informeren over de 1e en 2e contactpersoon rondom Kansrijke Start.

  • Wijzigingen in contactgegevens graag doorgeven aan _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl (Let op de underscore voorafgaand aan het mailadres).
  • Gemeenten die nog niet meedoen en eerder hun contactgegevens nog niet hebben doorgegeven, kunnen hun contactgegevens hier invullen, zodat we gemeenten rechtstreeks kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen rondom de financiering.