Q&A financiën prenataal huisbezoek door de JGZ

  • Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking.
  • Dit is later dan verwacht en dit heeft consequenties voor de beschikbare middelen
  • Bij inwerkingtreding per 1 januari 2022 zouden gemeenten in 2022 recht hebben op € 5,3 miljoen.
  • Nu het verwachte tijdstip van inwerkingtreding naar 1 juli gaat, hebben gemeenten recht op de helft van € 5,3 miljoen.
  • Echter met het oog op compensatie van eventueel gemaakte kosten wordt de komende tijd bezien of een klein deel van het budget waarop gemeenten geen recht meer hebben toch hiervoor toegekend kan worden.
  • In de meicirculaire gemeentefonds 2022 wordt hierover duidelijkheid gegeven.
  • De meicirculaire informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van middelen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder.