Update rondom Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Kern wetsvoorstel

Met de wijziging worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek.

Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Het is wenselijk dat de verloskundig zorgverlener al bij de intake, vroeg in de zwangerschap systematisch vraagt naar zowel de medische risicofactoren als de sociale risicofactoren.

Beeld: ©Rijksoverheid

Budget

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het betreft hier geen geoormerkt budget. Momenteel wordt in overleg met BZK en de VNG gekeken naar een verdeling over de gemeenten die recht doet aan het percentage vroeggeboorte en laag geboortegewicht per gemeente (Big2). Waarom de Big2? Internationaal wordt dit als maat voor een goede start van kinderen gezien.  Het streven is in de meicirculaire de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren.

Inwerkingtreding

Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog niet gepland. Dat betekent dat de eerder gecommuniceerde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2021 niet realistisch is. Daarom wordt nu uit gegaan van een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022.

Implementatie wetsvoorstel

Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het NCJ de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie van het prenatale huisbezoek door de JGZ. Zo ondersteunt de leidraad de onderlinge samenwerking, helpt het bij het maken van de inkoopafspraken en om het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. In de handreiking wordt per module de rol van de verschillende ketenpartners beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de definitie van kwetsbaarheid.

De oplevering van de handreiking is gepland op 1 juli 2021.

In mei wordt met betrokken stakeholders bekeken, aan de hand van de (op dat moment) voorliggende handreiking en al bestaande tools, of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning. Ook is aan de stakeholders gevraagd na te denken over de behoefte aan deskundigheids-bevordering. Hierbij kan het bv. gaan om deskundigheidsbevordering op het gebied van:

  • Toepassing methodiek risicosignalering.
  • Motiverende gespreksvoering.
  • Uitvoering PHB.
  • Multidisciplinair overleg om geconstateerde bevindingen te delen.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Alice van Gent of Ingrid van Hattem.

Praktijkverhalen gezocht

Bent u als regio of organisatie bezig met het inrichten van het prenataal huisbezoek door de JGZ en zou u deze ervaring willen delen met andere regio’s? Stuur dan een email naar de Dienstpostbus Kansrijke Start. We nemen uw ervaring(en) graag mee in onze nieuwsbrief.