Column – Tilburg: Met elkaar aan de slag in de wijk voor de kinderen

Een Goede Start voor iedereen heel belangrijk. Dat werd ons al snel duidelijk in gesprekken met inwoners en professionals. Een Goede Start is niets meer of minder dan het recht voor ieder kind om veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Om te leren, spelen en te ontdekken, in de wetenschap dat er altijd iemand is bij wie je terecht kunt. Daarom is het belangrijkste uitgangspunt in onze aanpak van het programma Kansrijke Start: het kind staat centraal. Altijd.

Vervolggesprekken leidden tot twee andere uitgangspunten voor de Tilburgse aanpak van het programma: het vertrouwen dat elke ouder een goede ouder wil zijn, en dat samenwerking van professionals in het medisch en sociaal domein een belangrijke voorwaarde voor succes is.

Kansrijke Start past inhoudelijk heel goed bij onze aanpak omdat we ieder kind het recht gunnen om veilig en gezond op te groeien. Daarnaast geloven wij ook dat investeren in de eerste levensjaren helpt om intensievere zorg in het verdere leven te voorkomen. Daarmee sluit dit ook aan bij onze aanpak van de transformatie van het Sociaal Domein: we willen onze inwoners goede zorg en ondersteuning leveren én deze betaalbaar te houden.

We pakken Kansrijke Start met overtuiging én op z’n Tilburgs op: met onze partners en (potentiële) ouders, preventief én we investeren in experimenteren en leren. Preventief is bijvoorbeeld ons traject Nu Niet Zwanger.  Ook investeren we in de extra inzet van de evidence-based trajecten Voorzorg en Stevig Ouderschap. De partners binnen het sociaal en medisch domein hebben hierbij een belangrijke signaleringsfunctie in de keten. Zij signaleren verhoogde kwetsbaarheid, daardoor kunnen we met elkaar ouders met deze trajecten ondersteunen.

Als kers op de taart brengen we alle ideeën en expertise samen in een wijkgerichte aanpak. In de wijk Groenewoud bijvoorbeeld is het belangrijk de zorg aan het kwetsbare kind/gezin te verbeteren. Met professionals vanuit het medisch en sociaal domein én met  inwoners zijn we in de wijk aan de slag om de uitgangspunten van Kansrijke Start vorm en inhoud te geven. Zo hebben we in een groepsgesprek met alle betrokken professionals de dagelijkse praktijk onder de loep genomen. Dan blijken er allerlei dilemma’s door botsende normen, waarden en/of regels. Dat moet anders.

Professionals krijgen de ruimte om met elkaar en inwoners aan verbetering te werken. De uitgangspunten zijn helder (het kind staat centraal en er is het vertrouwen dat iedere ouder een goede ouder wil zijn). Daarnaast zijn alle professionals met elkaar in gesprek om samen te doen wat nodig is. Zij mogen experimenteren, en leren is onderdeel van deze aanpak. Een heel belangrijke stap is het bereiken van de inwoners in deze van oudsher gesloten gemeenschap. Bereiken is de basis voor betrekken.

Zo gaven (potentiële) ouders bijvoorbeeld aan dat een openbaar toegankelijke ontmoetingsplek waar zij op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met elkaar en met professionals voor hen van belang is. Dan gaan we dat organiseren. Een tweede belangrijke randvoorwaarde is commitment van het medisch en sociaal domein. Daarom is deze pilot onderdeel van de strategische alliantie van de gemeente en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Doel van de alliantie is betere samenwerking voor het kind/gezin. Concreet werken hier alle betrokken professionals in de 1e en 2e lijn intensief samen.

Het is mooi om te zien dat deze aanpak tot enthousiasme leidt. Alle operationeel betrokkenen in de wijk zien direct de voordelen en het is aan bestuurders om hen de ruimte te geven deze opgave in te vullen. Het gewenste resultaat is dat dit leidt tot betere gezondheid en minder zorgkosten. We hebben daarbij de volgende resultaten voor ogen:

  • (Potentiële) ouders met verhoogde kwetsbaarheid zijn in beeld > Nu Niet Zwanger
  • We ondersteunen waar nodig met Babyroute, Stevig Ouderschap, Voorzorg
  • Er is meer deelname aan de voorschoolse opvang (VVE); We verminderen de kans op (recidieven) kindermishandeling; er is een afname opvoedstress bij ouders/ versterken ouderschap.

Kortom: Het doel is helder en de route ook. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze professionals en wijkbewoners de ambities van Kansrijke Start met elkaar waar gaan maken.

Marcelle Hendrickx,

Wethouder gemeente Tilburg