Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is sprake van overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

In Nederland is sinds 2011 een vrijwel dekkend netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte actief. Deze consortia vormen een regionale infrastructuur waarin vertegenwoordigers van onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid samen kennis ontwikkelen, uitwisselen en/of implementeren, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De regionale netwerken bestaan uit verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, GGD-en, JGZ, ROSsen, hogescholen, universiteiten en gemeenten.

Belangrijke kenmerken van de consortia zijn:

 • de multidisciplinaire en lijn overstijgende structuur in de regio,
 • de brede maatschappelijke inbedding,
 • het faciliteren van cliëntenparticipatie,
 • de betrokkenheid bij en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek,
 • en de verbinding tussen kennis en praktijk.

Een belangrijk gemeenschappelijk thema voor de consortia en de lokale coalities in Kansrijke Start is de zorg voor de kwetsbare zwangeren en gezinnen. Elk consortium is op dit terrein actief, hetzij door middel van zorgpaden, hetzij door middel van onderzoek, hetzij anderszins. Sommige consortia nemen actief deel aan de lokale coalities Kansrijke Start en in veel gevallen maken de consortia deel uit van een adviesraad van Kansrijke Start en/of maakt Kansrijke Start deel uit van de adviesraad van een consortium. De consortia kunnen van belang zijn voor Kansrijke Start en de borging daarvan door hun multidisciplinaire lijn overstijgende netwerk in de regio, hun ervaring als leernetwerk en hun platform voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De ervaring van de consortia op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek kan bovendien worden ingezet ten behoeve van Kansrijke Start.

Voor informatie, het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden of een presentatie van een regionaal consortium, kan laagdrempelig contact worden opgenomen met de contactpersonen van de consortia:

 • Consortium Midden Nederland, contactpersoon Simone Vankan-Buitelaar gcmn@umcutrecht.nl
 • Consortium Noord-West Nederland, contactpersoon Carolien Dijkstra-Roos  coordinatornwnl@amsterdamumc.nl
 • Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland, contactpersoon Conny Vreugdenhil c.h.vreugdenhil@rug.nl
 • Consortium Oost-Nederland, contactpersonen Noortje van Duinhoven en Marieke Smith noortje.vanduijnhoven@radboudumc.nl en marieke.smith@planet.nl
 • Consortium Zuidoost-Brabant, contactpersoon Liezeth Drabbels l.drabbels@gmail.com
 • Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland, contactpersoon Angélica Venekamp regionaalconsortium@hr.nl
 • Consortium Limburg, contactpersoon Liesbeth Scheepers hcj.scheepers@mumc.nl
 • Consortium Overijssel, contactpersoon Marlie Cerneus m.cerneus@ggdtwente.nl
 • Consortium Noordelijk Zuidholland, dit consortium is momenteel niet actief. Het netwerk wordt gestimuleerd vanuit het programma Zwangerschap en Geboorte: zwangerschapengeboorte@zonmw.nl